Chính sách về Quyền riêng tư ServierCông Ty TNHH Servier (Việt Nam), được đăng ký theo số 0307637504, cung cấp Trang web này để cung cấp thông tin chung về hoạt động, tổ chức, nghiên cứu, chính sách nguồn nhân lực, thông tin liên lạc, sản phẩm, ưu đãi và dịch vụ, và tin tức và sự kiện của công ty. Cần lưu ý rằng chúng tôi không đăng tải và không cung cấp các dịch vụ liên quan đến trẻ em. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người sử dụng trang web/ứng dụng (sau đây gọi là “Trang web”) và chỉ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân theo cách thức được mô tả trong tài liệu này và phù hợp với nghĩa vụ của chúng tôi và quyền của bạn theo pháp luật. Chính sách về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho việc sử dụng Trang web.
 1. Chúng tôi thu thập dữ liệu nào?
Chúng tôi có thể thu thập một số hoặc tất cả dữ liệu cá nhân sau đây từ người dùng Trang web. Các trường có dấu hoa thị là bắt buộc:
 • Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng khoảng trống thông tin của Trang web: họ, chữ đệm, tên, địa chỉ email, số điện thoại, năm sinh, chức danh, chuyên môn, địa điểm làm việc.
 • Dữ liệu chúng tôi thu thập tự động bằng cookie: các trang đã truy cập, ngày và giờ truy cập, nội dung ưu tiên, hệ điều hành, loại trình duyệt được sử dụng, loại phần cứng được sử dụng, v.v.
 • [Sẽ được hoàn tất]
Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR), dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhận diện bạn.
 1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào?
 Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung GDPR, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn phải có cơ sở hợp pháp và được sử dụng cho một mục đích cụ thể. Tại đây, dữ liệu của bạn có thể được sử dụng cho các mục đích sau:
 • Tạo phân tích thống kê, đặc biệt là lưu lượng truy cập Trang web, dựa trên chấp thuận của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nhằm đánh giá việc sử dụng và hiệu suất của Trang web).
 • Quản lý và cải thiện Trang web nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tối ưu dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất tại Trang web).
 • Phản hồi các yêu cầu hoặc câu hỏi của Người dùng và giám sát họ, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nhằm hỗ trợ kịp thời cho bạn).
 • Xử lý các ứng dụng cần thiết để thực hiện các bước theo yêu cầu của bạn trước khi ký hợp đồng.
 • Quản lý và cải thiện các phương pháp, kênh và nội dung liên hệ, dựa trên chấp thuận của bạn hoặc lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nhằm cung cấp các dịch vụ liên lạc hiệu quả nhất giữa chúng tôi).
 • Theo dõi liên lạc y tế khoa học với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe (HCP).
 • Quản lý các hoạt động giao tiếp, quan hệ và quảng cáo, bao gồm tương tác, quản lý quan hệ hợp đồng, quản lý sự kiện và cuộc họp, cơ sở dữ liệu chuyên gia về lĩnh vực trị liệu (TAE), phương tiện truyền thông xã hội, Dịch vụ điện tử (hội nghị điện tử, gửi thư điện tử, tin nhắn điện tử, v.v. .).
 • Quản lý việc cung cấp thông tin y tế, các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng.
 • Quản lý Tuân thủ và Minh bạch.
 • Xử lý các báo cáo trường hợp cảnh giác dược liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định được áp dụng
 • Xử lý các tuyên bố các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi bị nghi ngờ làm giả, dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi (nhằm bảo vệ hiệu quả sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi).
Chúng tôi không xử lý thêm dữ liệu theo cách thức không phù hợp với các mục đích được mô tả nêu trên.
 1. Bạn có các quyền nào?
 Bạn có quyền yêu cầu truy cập và lấy thông tin về dữ liệu cá nhân của bạn; cập nhật/sửa chữa; và xóa dữ liệu cá nhân của bạn; quyền đối với dữ liệu lưu động; hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, rút ​​lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào, bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu (DPO) của chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì cần khiếu nại về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tại quốc gia của mình.
 1. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được lưu giữ ở định dạng cho phép nhận dạng cá nhân và không lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân. Cụ thể hơn:
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập cho mục đích đánh giá đối tượng được lưu giữ trong XX ngày;
 • Dữ liệu được thu thập để quản lý và cải tiến Trang web được lưu giữ trong XX ngày;
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để phản hồi và theo dõi yêu cầu của người dùng sẽ được lưu giữ trong 10 năm kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu;
 • Dữ liệu cá nhân thu thập cho các hoạt động nghiên cứu được lưu giữ trong hệ thống thông tin của người kiểm soát dữ liệu, trung tâm hoặc chuyên gia y tế tham gia nghiên cứu cho đến khi sản phẩm nghiên cứu được đưa ra thị trường hoặc trong vòng 2 năm sau khi công bố kết quả nghiên cứu cuối cùng hoặc trong trường hợp không công bố, cho đến khi ký vào báo cáo nghiên cứu cuối cùng. Dữ liệu sau đó được lưu trữ dưới dạng giấy hoặc điện tử trong thời hạn phù hợp với luật và quy định hiện hành.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập cho các hoạt động cảnh giác dược được lưu giữ trong 10 nhiều năm sau khi giấy phép lưu hành liên quan không còn tồn tại; dữ liệu sau đó sẽ bị xóa hoặc lưu trữ ở dạng ẩn danh, trừ khi có quy định bắt buộc của địa phương.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để quản lý thông tin y tế được lưu giữ trong 10 năm sau khi có yêu cầu từ bạn.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để trao đổi với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe được lưu giữ trong 5 năm sau lần tương tác cuối cùng của bạn với SERVIER, sau đó được lưu trữ trong 10 năm hoặc bị xóa.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để quản lý mối quan hệ với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, liên quan đến các thử nghiệm lâm sàng, được lưu giữ cho đến khi sản phẩm nghiên cứu được bán trên thị trường hoặc cho đến khi có báo cáo nghiên cứu cuối cùng hoặc cho đến khi công bố kết quả nghiên cứu. Sau đó, dữ liệu được lưu trữ dưới dạng giấy hoặc điện tử trong thời hạn phù hợp với luật và quy định hiện hành.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để trao đổi và quản lý mối quan hệ cũng như các hoạt động quảng bá (liên hệ với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe HCP) được lưu giữ trong 5 năm sau lần tương tác cuối cùng của bạn với SERVIER, sau đó sẽ được lưu trữ trong 5 năm hoặc bị xóa.
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi (bao gồm quản lý Tuân thủ & Minh bạch) được lưu giữ, lưu trữ và tiêu hủy theo luật và quy định hiện hành;
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập để xử lý các tuyên bố bị nghi ngờ làm giả trên các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi được lưu giữ trong 10 năm kể từ ngày chúng tôi thu thập; và nếu có, trong suốt thời hạn tranh tụng;
 • Dữ liệu cá nhân được thu thập cho bất kỳ hình thức trao đổi nào khác được lưu giữ trong 5 năm sau lần tương tác cuối cùng của bạn với SERVIER, sau đó được lưu trữ trong 5 năm hoặc bị xóa.
 1. Làm cách nào để chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn? 
Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp và hợp lý về mặt thương mại để lưu trữ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và bảo mật, cũng như bảo vệ thông tin khỏi việc tiết lộ hoặc truy cập trái phép hoặc bất hợp pháp,bị mất, phá hủy, thay đổi hoặc hư hỏng vô tình, có tính đến tình trạng công nghệ và chi phí thực hiện.
 1. Chúng tôi có chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn không?
Dữ liệu cá nhân do chúng tôi xử lý sẽ chỉ có thể truy cập bởi một danh sách hạn chế các cá nhân trên cơ sở cần biết hoặc khi luật pháp yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Các phòng ban và nhân sự và các tổ chức pháp lý khác của Tập đoàn Servier có nhu cầu cần biết.
 • Các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, đặc biệt là những người chịu trách nhiệm điều hành Trang web, tạo ra Trang web, có thể được yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích thực sự cần thiết cho công việc của mình.
 • Các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác kinh doanh (ví dụ: các tổ chức nghiên cứu theo hợp đồng, cơ quan du lịch và hội nghị, đại lý, khách sạn, hãng hàng không, v.v.) cũng có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân nhằm mục đích cung cấp dịch vụ.
 • Các cơ quan có thẩm quyền trong một số trường hợp theo luật định.
 

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


  Không quá 400 từ.