Khám suy tĩnh mạch chuyên khoa nào?

Tuỳ vào mỗi BV mà cơ cấu tổ chức hành chính các chuyên khoa sẽ khác nhau. Tuy nhiên thông thường để khám và chẩn đoán STM mạn tính BN thường được khám tại các chuyên khoa mạch máu 
Chủ đề

LIÊN HỆ ĐỂ BÁO CÁO CẢNH GIÁC DƯỢC


    Không quá 400 từ.